ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวธัญวรัตม์ เทพสุนทร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางทัศนีย์ นรานฤดม
ครู คศ.1

นางณัฐชนันตร์ อยู่สีมารักษ์
ครู คศ.2

นางสาวนวรัตน์ บานไม่รู้โรย
ผู้ช่วยครู

นางสาวกมลชนก สงนอก
ผู้ช่วยครู

นางสาวเกศกนก สืบพิมพาวงศ์
ผู้ช่วยครู

นายกวี วรรณมุข
ผู้ช่วยครู

นายจารุวัฒน์ พัฒนดิษฐ์
ผู้ช่วยครู