ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวธัญวรัตม์ เทพสุนทร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางทัศนีย์ นรานฤดม
ครู คศ.1

นางณัฐชนันตร์ อยู่สีมารักษ์
ครู คศ.2

นางสาวนวรัตน์ บานไม่รู้โรย
ผู้ช่วยครู

นางสาวกมลชนก สงนอก
ผู้ช่วยครู

นางสาวเกศกนก สืบพิมพาวงศ์
ผู้ช่วยครู

นางศิริพร วรโชติอนันต์
ผู้ช่วยครู

นายกวี วรรณมุข
ผู้ช่วยครู

นายจารุวัฒน์ พัฒนดิษฐ์
ผู้ช่วยครู

นายธีระศักดิ์ ต้นกัลยา
ผู้ช่วยครู

นางสาวนรัจฉรา สมประสงค์
ผู้ช่วยครู

นางสาวพุทธิพร อุดมสิน
ผู้ช่วยครู

MS. Agnes Adolar Cuizon
ครูอัตราจ้าง

Ms. Shanah Grace P.Supeda
ครูอัตราจ้าง

Ms. Analyn P. Sombria
ครูอัตราจ้าง

Mr. Francis O. Cordero
ครูอัตราจ้าง

Ms. Joyce Ann C. Dumagning
ครูอัตราจ้าง

Mr. Joe Dubben
ครูอัตราจ้าง

Mr. Don Lawrence Masigla
ครูอัตราจ้าง