ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวเพ็ชรี แย้มคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวอารียา หินแก้ว
ครู

นางสาวพิชญ์ณัชชา บรรจงทัด
ครู

นายทวีชัย แม่มิ่ง
ผู้ช่วยครู

นายนนทชัย เฉลยผล
ผู้ช่วยครู

นางสาวมาลินี ฟักเฟือง
ผู้ช่วยครู

นางสาวภัทรพร ปั้นงา
ผู้ช่วยครู