ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเพ็ชรี แย้มคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายจุมพล รัตน์ชิต
ครู คศ.2

นายไกรมาตร์ นพเมือง
ครู คศ.1

นางสาวรัชนีวรรณ ผิวจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิชญ์ณัชชา บรรจงทัด
ครูผู้ช่วย

นางสาวอารียา หินแก้ว
ครูผู้ช่วย

นายจักรกฤษณ์ คุณทวิน
ครูผู้ช่วย

นายนนทชัย เฉลยผล
ผู้ช่วยครู

นางสาวจารุณี เหตุเกษ
ผู้ช่วยครู

นางสาววิลาชินณ์ ประคัลภ์พงศ์
ผู้ช่วยครู

นายทวีชัย แม่มิ่ง
ผู้ช่วยครู

นายณัฐพร รื่นลาภะ
ผู้ช่วยครู

นางสาวมาลินี ฟักเฟือง
ผู้ช่วยครู

นางสาวภัทรพร ปั้นงา
ผู้ช่วยครู

นายฐิตวัฒน์ เคลื่อนคล้อย
ผู้ช่วยครู