ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเพ็ชรี แย้มคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายจุมพล รัตน์ชิต
ครู คศ.2

นางสาวอารียา หินแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิชญ์ณัชชา บรรจงทัด
ครูผู้ช่วย

นางสาวมาลินี ฟักเฟือง
ผู้ช่วยครู

นางสาวภัทรพร ปั้นงา
ผู้ช่วยครู

นายนนทชัย เฉลยผล
ผู้ช่วยครู

นายทวีชัย แม่มิ่ง
ผู้ช่วยครู