ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

ส.อ.วัชกร จันทร์ชมภู
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพัทธรินทร์ หลำชม
ครู คศ.2

นายสรรเสริญ สัยยะนิฐร
ครู คศ.1

นายเหนือดวง พูลเพิ่ม
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรศิริ เนินทอง
ครูผู้ช่วย

นายเจตนิพิฐ ศิริชยุตพงศ์
ผู้ช่วยครู

นายกฤษณะ ละออเหล่า
ผู้ช่วยครู

นางสาววารุณรัตน์ กลัดเขียว
ผู้ช่วยครู

นางสาวปาริชาติ ชูทรัพย์
ผู้ช่วยครู

นางสาวสินีนาถ เฉลยสมัย
ผู้ช่วยครู