ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางจำเนียร สุกาญจนะ
ครู คศ.4
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวหทัยชนก เรืองอำพันธ์ทอง
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/12

นางสาวพัชรินทร์ แย้มสังข์
ผู้ช่วยครู