ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวพรพนา พ่วงเพชร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประพจน์ แสบงบาล
ครู คศ.2

นายเรืองฤทธิ์ รักษาพงศ์
ครู คศ.2

นายนิรัญ เนินกล้วย
ครู คศ.1

นายชัยพิพัฒน์ นิสิทธิชัย
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิภาวรรณ กำลังดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวอุษา เทศงาม
ผู้ช่วยครู

นายธนันชัย ทองหล่อ
ผู้ช่วยครู

นางสาวกรรณิกา กาทองทุ่ง
ผู้ช่วยครู

นายศรายุทธ จรรยาธรรม
ผู้ช่วยครู

นางสาวสุธินี เลิศพันธ์
ผู้ช่วยครู