ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวพรพนา พ่วงเพชร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประพจน์ แสบงบาล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเรืองฤทธิ์ รักษาพงศ์
ครูชำนาญการ

นางสมทรัพย์ โตศรีศิริถาวร
ครูชำนาญการ

นายนิรัญ เนินกล้วย
ครู

นายชัยพิพัฒน์ นิสิทธิชัย
ครู

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิภาวรรณ กำลังดี
ครู

นางสาวอุษา เทศงามถ้วน
ผู้ช่วยครู

นายธนันชัย ทองหล่อ
ผู้ช่วยครู

นางสาวกรรณิกา กาทองทุ่ง
ผู้ช่วยครู

นายศรายุทธ จรรยาธรรม
ผู้ช่วยครู

นางสาวสุธินี เลิศพันธ์
ผู้ช่วยครู

นายธนกฤต สมใจ
ผู้ช่วยครู

นายพอเจตน์ แสนแอ
ผู้ช่วยครู

นายตรีเพชร ใจหาญ
ผู้ช่วยครู

นายชัยพร คูผลดี
ผู้ช่วยครู