ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานกิจการนักเรียน

นางณิชกรินทร์ วงศ์กลม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นางสาวอติกานต์ บัวไข
ผู้ช่วยครู