ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกาญดา แก่นหอม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางยุพิน เพ็ชรัตน์
ครูเชี่ยวชาญ

นางณิชกรินทร์ พรหมสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพนอม นาดี
ครู

นางสาวภัทชา บึงไกร
ผู้ช่วยครู

นางรัชนี ธรรมทัตโต
ผู้ช่วยครู

นางสาวอภิญญา เข็มกลัด
ผู้ช่วยครู

นางสาวญาณิศา กลิ่นหอม
ผู้ช่วยครู

นางสาวฟารีดา ยูโด๊ะเนาะ
ผู้ช่วยครู

นายไชยวัฒน์ สิงห์โคตร
ผู้ช่วยครู