ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางยุพิน เพ็ชรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกาญดา แก่นหอม
ครู คศ.3

นางณิชกรินทร์ พรหมสกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพนอม นาดี
ครู คศ.1

นางสาวภัทชา บึงไกร
ผู้ช่วยครู

นางรัชนี ธรรมทัตโต
ผู้ช่วยครู

นางสาวอภิญญา เข็มกลัด
ผู้ช่วยครู

นางสาวจรรยพร อ่อนแก้ว
ผู้ช่วยครู

นางสาวญาณิศา กลิ่นหอม
ผู้ช่วยครู

นางสาวฟารีดา ยูโด๊ะเนาะ
ผู้ช่วยครู

นายไชยวัฒน์ สิงห์โคตร
ผู้ช่วยครู