ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอดิศร เพ็ชรจรูญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางฉวีวรรณ จันทนุปาน
ครู คศ.4

นางปัทมา อนุพุก
ครู คศ.3

นายอธิป ทองล้น
ครู คศ.2

นายมนูญ ชานไชย
ครู คศ.2

นายวุฒินันท์ นิตย์กระโทก
ครู คศ.1

นายณภัทร ศักดิ์จิรพาพงษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอติกานต์ บัวไข
ผู้ช่วยครู

นางสาวณัฐฐิญา สามารถ
ผู้ช่วยครู

นางสาวชัฌชญา ทังโส
ผู้ช่วยครู

นายณฐปณต พรมขันธ์ฺ
ผู้ช่วยครู

นายอนุสรณ์ แสนวงศ์
ผู้ช่วยครู

นางสาวศศิภา ลี้สุขสม
ผู้ช่วยครู

นางสาวปิยะดา คนตรง
ผู้ช่วยครู

นางสาวมนสภรณ์ ชื่นขุนฤทธิ์
ผู้ช่วยครู