ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอดิศร เพ็ชรจรูญ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางฉวีวรรณ จันทนุปาน
ครูเชี่ยวชาญ

นางปัทมา อนุพุก
ครูชำนาญการพิเศษ

นายมนูญ ชานไชย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอธิป ทองล้น
ครูชำนาญการ

นายวุฒินันท์ นิตย์กระโทก
ครู

นายณภัทร ศักดิ์จิรพาพงษ์
ครู

นางสาวอติกานต์ บัวไข
ผู้ช่วยครู

นางสาวณัฐฐิญา สามารถ
ผู้ช่วยครู

นายณฐปณต พรมขันธ์ฺ
ผู้ช่วยครู

นางสาวศศิภา ลี้สุขสม
ผู้ช่วยครู

นางสาวปิยะดา คนตรง
ผู้ช่วยครู

นางสาวมนสภรณ์ ชื่นขุนฤทธิ์
ผู้ช่วยครู