ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวธีรยา ศุภสมุทร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางมณีรัตน์ แสงวงศ์
ครู คศ.3

นางสาวเกวรี เหมือนเรือง
ครู คศ.2

นายวินัย ลุนพงษ์
ผู้ช่วยครู

นายอนุกูล คันทะภูมิ
ผู้ช่วยครู

นางสาวสุนันทา ภูมิสุข
ผู้ช่วยครู

นางสาวสกุลรัตน์ ศรีกุล
ผู้ช่วยครู

นางสาวฐานมาศ ภาณุฑัต
ผู้ช่วยครู

นางสาวหนูดี ประจิตร
ผู้ช่วยครู

นางสาวมณฑิรา ประกอบแสง
ผู้ช่วยครู