ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจรัสรวี อินทวงศ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสดุดี ภักดีกุล
ครู คศ.3

นางสาววันเพ็ญ เมตกูล
ครู คศ.3

นางนิยา อินนุพัฒน์

นางสาวจิรัฐติกาล คชฤกษ์
ผู้ช่วยครู

นางสาวสุรีพร โคตรมี
ผู้ช่วยครู

นางสาวทัศนีย์ คงเจริญ
ผู้ช่วยครู

นางสาวสุกัญญา หม่องชา
ผู้ช่วยครู

นางสาวกมลทิพย์ ศรีนุ่ม
ผู้ช่วยครู

ว่าที่ ร.ต.อรรถชัย ศรีขุนทอง
ผู้ช่วยครู

นางสาวเอราวัณ โสไธสง
ผู้ช่วยครู