ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจรัสรวี อินทวงศ์
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสดุดี ภักดีกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววันเพ็ญ เมตกูล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิยา อินนุพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุรีพร โคตรมี
ผู้ช่วยครู

นางสาวนวพร สวัสดิ์พานิช
ผู้ช่วยครู