ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การขอรับเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 1/2562

แจ้งผู้ปกครอง รับทราบ เรื่องการขอรับเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาต้นต้น จะได้รับ 
    1.1 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 450 / คน 
    1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน 210 / คน 
          รวม 660 บาท

2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จะได้รับ 
    1.1 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 500 / คน 
    1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน 230
          รวม 730 บาท

3. เอกสารที่ใช้ในการขอรับเงิน ประกอบด้วย 
    3.1 สำเนาบัตรประชาชน ผู้ปกครอง 2 ฉบับ 
    3.2 สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน 2 ฉบับ

หมายเหตุ นักเรียนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ใช้เฉพาะสำเนาบัตรประชาชนนักเรียน

โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2562,00:00   อ่าน 1642 ครั้ง