ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบตัวนักเรียนเข้าระหว่างปี ม.2 , ม.3 , ม.5 , ม.6 ปีการศึกษา 2562
มอบตัวนักเรียนเข้าระหว่างปี ม.2 , ม.3 , ม.5 , ม.6 ปีการศึกษา 2562
เอกสารที่ต้องใช้ในวันมอบตัว

มอบตัว วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 12.30 น.
1. ปพ.1: ป /ปพ.1 : บ   ฉบับจริงพร้อมสำเนา             จำนวน 1 ฉบับ
2. สูติบัตร (ใบเกิดของนักเรียน)                                  จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน บิดา            จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน มารดา       จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้านผู้ปกครอง  จำนวน 1 ฉบับ
(กรณีไม่ได้อยู่กับบิดา-มารดา)
6. เอกสารอื่นๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ - สกุล
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2562,00:00   อ่าน 1988 ครั้ง