ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 18
สูจิบัตร NonwitGames61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 10
เอกสาร ปถ.05 ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 173
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 182
สรุปผลสัมฤทธิ์ และ O-Net ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2560 34
ไฟล์เอกสารส่งงานวิชาการ 2-2560 386
ไฟล์ปถ.05 2560-6 M.1 - M.6 549
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 262
แบบฟอร์มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมุนม ลูกเสือ แนะแนว RAR Archive ขนาดไฟล์ 146.64 KB 220
แบบสรุปผลการเรียน 1-60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.47 KB 241
แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ฯ การอ่านฯ 1-60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 700.28 KB 171
ไฟล์ปถ.05-1-60 111
รายชื่อนักเรียน 2560-1 175
แบบรายงานผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 43.33 KB 162
สรุปผลสัมฤทธิ์ และO-Net ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.46 MB 84
ใบสมัครงานแข่งขันทักษะวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.3 KB 612
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 300
คำสั่งพรรณนางานโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 598.29 KB 107
คะแนนสอบมาตราฐานกลาง ม.1 ม.2 2559 81
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.34 KB 71
แบบสรุปผลการเรียน-2-2559-แนวขวาง รายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.17 MB 160
คำอธิบายประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 381.42 KB 126
สรุปผลการเรียน 1 59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 246.81 KB 153
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 41.76 KB 173
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยครู) Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 209
ตัวอย่างแฟ้มสะสมงาน 2560 (ผู้ช่วยครูสามารถแก้ไขตามแบบได้เลยค่ะ) Word Document ขนาดไฟล์ 82.71 KB 296
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ตามระเบียบสำนักนายก 143
เอกสารแบบประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 198
แบบประเมิน เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ-2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52.78 KB 170
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 229
แบบสรุปคัดกรองนักเรียนรายบุคคล RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.14 MB 167
สรุปผลสัมฤทธิ์ ปี 2557 - 2558 O-Net ม.3 ม.6 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.72 MB 99
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.59 KB 145
มาตรฐาน อปท. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.28 KB 1572
มาตรฐาน สมศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.44 KB 137
แบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 407 KB 230
สรุปผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.17 MB 314
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 242
ฟอร์มแผนบูรณาการสวนพฤกษ์ (lesson plan format) Word Document ขนาดไฟล์ 395.93 KB 6334
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 Word Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 537
ฟอร์มปกแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 358
ฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 874
แบบฟอร์มโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 423
แบบแจ้งผลการเรียน "0 , ร , มส , มผ" Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 626.86 KB 630
โลโก้โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย PNG Image ขนาดไฟล์ 119.72 KB 5288