ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางสอนนักเรียน 90
ตารางสอนครู 76
รายชือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 129
การคัดเลือกสถานศึกษายาเสพติด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 44
สรุปผลสัมฤทธิ์ และO-Net ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2561 81
รายชือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 179
สูจิบัตร NonwitGames61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 144
เอกสาร ปถ.05 ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 257
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 247
สรุปผลสัมฤทธิ์ และ O-Net ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2560 93
ไฟล์เอกสารส่งงานวิชาการ 2-2560 468
ไฟล์ปถ.05 2560-6 M.1 - M.6 620
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 317
แบบฟอร์มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมุนม ลูกเสือ แนะแนว RAR Archive ขนาดไฟล์ 146.64 KB 305
แบบสรุปผลการเรียน 1-60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.47 KB 318
แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ฯ การอ่านฯ 1-60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 700.28 KB 249
ไฟล์ปถ.05-1-60 156
รายชื่อนักเรียน 2560-1 229
แบบรายงานผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 43.33 KB 249
สรุปผลสัมฤทธิ์ และO-Net ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.46 MB 159
ใบสมัครงานแข่งขันทักษะวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.3 KB 678
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 429
คำสั่งพรรณนางานโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 598.29 KB 162
คะแนนสอบมาตราฐานกลาง ม.1 ม.2 2559 131
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.34 KB 123
แบบสรุปผลการเรียน-2-2559-แนวขวาง รายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.17 MB 208
คำอธิบายประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 381.42 KB 172
สรุปผลการเรียน 1 59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 246.81 KB 206
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 41.76 KB 243
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยครู) Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 264
ตัวอย่างแฟ้มสะสมงาน 2560 (ผู้ช่วยครูสามารถแก้ไขตามแบบได้เลยค่ะ) Word Document ขนาดไฟล์ 82.71 KB 368
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ตามระเบียบสำนักนายก 192
เอกสารแบบประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 253
แบบประเมิน เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ-2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52.78 KB 227
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 301
แบบสรุปคัดกรองนักเรียนรายบุคคล RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.14 MB 220
สรุปผลสัมฤทธิ์ ปี 2557 - 2558 O-Net ม.3 ม.6 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.72 MB 146
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.59 KB 186
มาตรฐาน อปท. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.28 KB 1672
มาตรฐาน สมศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.44 KB 181
แบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 407 KB 281
สรุปผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.17 MB 366
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 334
ฟอร์มแผนบูรณาการสวนพฤกษ์ (lesson plan format) Word Document ขนาดไฟล์ 395.93 KB 6625
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 Word Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 652
ฟอร์มปกแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 404
ฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 917
แบบฟอร์มโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 474
แบบแจ้งผลการเรียน "0 , ร , มส , มผ" Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 626.86 KB 686
โลโก้โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย PNG Image ขนาดไฟล์ 119.72 KB 5360