ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางสอนนักเรียน 139
ตารางสอนครู 111
รายชือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 220
การคัดเลือกสถานศึกษายาเสพติด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 48
สรุปผลสัมฤทธิ์ และO-Net ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2561 90
รายชือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 197
สูจิบัตร NonwitGames61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 166
เอกสาร ปถ.05 ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 287
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 252
สรุปผลสัมฤทธิ์ และ O-Net ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2560 102
ไฟล์เอกสารส่งงานวิชาการ 2-2560 484
ไฟล์ปถ.05 2560-6 M.1 - M.6 638
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 326
แบบฟอร์มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมุนม ลูกเสือ แนะแนว RAR Archive ขนาดไฟล์ 146.64 KB 315
แบบสรุปผลการเรียน 1-60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.47 KB 334
แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ฯ การอ่านฯ 1-60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 700.28 KB 262
ไฟล์ปถ.05-1-60 166
รายชื่อนักเรียน 2560-1 245
แบบรายงานผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 43.33 KB 262
สรุปผลสัมฤทธิ์ และO-Net ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.46 MB 171
ใบสมัครงานแข่งขันทักษะวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.3 KB 685
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 449
คำสั่งพรรณนางานโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 598.29 KB 171
คะแนนสอบมาตราฐานกลาง ม.1 ม.2 2559 136
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.34 KB 127
แบบสรุปผลการเรียน-2-2559-แนวขวาง รายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.17 MB 217
คำอธิบายประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 381.42 KB 183
สรุปผลการเรียน 1 59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 246.81 KB 214
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 41.76 KB 247
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยครู) Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 272
ตัวอย่างแฟ้มสะสมงาน 2560 (ผู้ช่วยครูสามารถแก้ไขตามแบบได้เลยค่ะ) Word Document ขนาดไฟล์ 82.71 KB 377
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ตามระเบียบสำนักนายก 199
เอกสารแบบประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 259
แบบประเมิน เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ-2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52.78 KB 234
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 312
แบบสรุปคัดกรองนักเรียนรายบุคคล RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.14 MB 228
สรุปผลสัมฤทธิ์ ปี 2557 - 2558 O-Net ม.3 ม.6 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.72 MB 151
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.59 KB 193
มาตรฐาน อปท. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.28 KB 1685
มาตรฐาน สมศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.44 KB 186
แบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 407 KB 286
สรุปผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.17 MB 375
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 345
ฟอร์มแผนบูรณาการสวนพฤกษ์ (lesson plan format) Word Document ขนาดไฟล์ 395.93 KB 6716
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 Word Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 687
ฟอร์มปกแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 411
ฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 924
แบบฟอร์มโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 486
แบบแจ้งผลการเรียน "0 , ร , มส , มผ" Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 626.86 KB 698
โลโก้โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย PNG Image ขนาดไฟล์ 119.72 KB 5371