ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางสอนนักเรียน 38
ตารางสอนครู 25
รายชือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 40
การคัดเลือกสถานศึกษายาเสพติด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 20
สรุปผลสัมฤทธิ์ และO-Net ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2561 56
รายชือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 155
สูจิบัตร NonwitGames61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 109
เอกสาร ปถ.05 ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 237
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 224
สรุปผลสัมฤทธิ์ และ O-Net ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2560 67
ไฟล์เอกสารส่งงานวิชาการ 2-2560 443
ไฟล์ปถ.05 2560-6 M.1 - M.6 594
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 291
แบบฟอร์มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมุนม ลูกเสือ แนะแนว RAR Archive ขนาดไฟล์ 146.64 KB 279
แบบสรุปผลการเรียน 1-60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.47 KB 287
แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ฯ การอ่านฯ 1-60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 700.28 KB 225
ไฟล์ปถ.05-1-60 135
รายชื่อนักเรียน 2560-1 202
แบบรายงานผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 43.33 KB 188
สรุปผลสัมฤทธิ์ และO-Net ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.46 MB 135
ใบสมัครงานแข่งขันทักษะวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.3 KB 655
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 394
คำสั่งพรรณนางานโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 598.29 KB 138
คะแนนสอบมาตราฐานกลาง ม.1 ม.2 2559 106
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.34 KB 99
แบบสรุปผลการเรียน-2-2559-แนวขวาง รายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.17 MB 187
คำอธิบายประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 381.42 KB 147
สรุปผลการเรียน 1 59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 246.81 KB 180
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 41.76 KB 214
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยครู) Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 238
ตัวอย่างแฟ้มสะสมงาน 2560 (ผู้ช่วยครูสามารถแก้ไขตามแบบได้เลยค่ะ) Word Document ขนาดไฟล์ 82.71 KB 337
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ตามระเบียบสำนักนายก 171
เอกสารแบบประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 224
แบบประเมิน เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ-2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52.78 KB 203
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 273
แบบสรุปคัดกรองนักเรียนรายบุคคล RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.14 MB 193
สรุปผลสัมฤทธิ์ ปี 2557 - 2558 O-Net ม.3 ม.6 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.72 MB 124
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.59 KB 165
มาตรฐาน อปท. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.28 KB 1644
มาตรฐาน สมศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.44 KB 157
แบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 407 KB 257
สรุปผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.17 MB 344
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 274
ฟอร์มแผนบูรณาการสวนพฤกษ์ (lesson plan format) Word Document ขนาดไฟล์ 395.93 KB 6586
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 Word Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 619
ฟอร์มปกแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 382
ฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 894
แบบฟอร์มโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 452
แบบแจ้งผลการเรียน "0 , ร , มส , มผ" Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 626.86 KB 659
โลโก้โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย PNG Image ขนาดไฟล์ 119.72 KB 5329