ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 96
สูจิบัตร NonwitGames61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 37
เอกสาร ปถ.05 ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 215
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 191
สรุปผลสัมฤทธิ์ และ O-Net ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2560 44
ไฟล์เอกสารส่งงานวิชาการ 2-2560 412
ไฟล์ปถ.05 2560-6 M.1 - M.6 561
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 271
แบบฟอร์มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมุนม ลูกเสือ แนะแนว RAR Archive ขนาดไฟล์ 146.64 KB 246
แบบสรุปผลการเรียน 1-60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.47 KB 252
แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ฯ การอ่านฯ 1-60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 700.28 KB 187
ไฟล์ปถ.05-1-60 116
รายชื่อนักเรียน 2560-1 183
แบบรายงานผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 43.33 KB 164
สรุปผลสัมฤทธิ์ และO-Net ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.46 MB 88
ใบสมัครงานแข่งขันทักษะวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.3 KB 629
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 330
คำสั่งพรรณนางานโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 598.29 KB 110
คะแนนสอบมาตราฐานกลาง ม.1 ม.2 2559 89
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.34 KB 77
แบบสรุปผลการเรียน-2-2559-แนวขวาง รายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.17 MB 163
คำอธิบายประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 381.42 KB 130
สรุปผลการเรียน 1 59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 246.81 KB 157
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 41.76 KB 188
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยครู) Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 211
ตัวอย่างแฟ้มสะสมงาน 2560 (ผู้ช่วยครูสามารถแก้ไขตามแบบได้เลยค่ะ) Word Document ขนาดไฟล์ 82.71 KB 308
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ตามระเบียบสำนักนายก 148
เอกสารแบบประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 203
แบบประเมิน เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ-2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52.78 KB 182
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 238
แบบสรุปคัดกรองนักเรียนรายบุคคล RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.14 MB 171
สรุปผลสัมฤทธิ์ ปี 2557 - 2558 O-Net ม.3 ม.6 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.72 MB 105
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.59 KB 148
มาตรฐาน อปท. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.28 KB 1591
มาตรฐาน สมศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.44 KB 139
แบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 407 KB 237
สรุปผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.17 MB 321
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 247
ฟอร์มแผนบูรณาการสวนพฤกษ์ (lesson plan format) Word Document ขนาดไฟล์ 395.93 KB 6407
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 Word Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 574
ฟอร์มปกแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 360
ฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 876
แบบฟอร์มโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 428
แบบแจ้งผลการเรียน "0 , ร , มส , มผ" Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 626.86 KB 634
โลโก้โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย PNG Image ขนาดไฟล์ 119.72 KB 5297