ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การบริหารการจัดการเชิงกลยุทธ์ฯลฯ

ชื่อผลงาน   การบริหารการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
                   ของครูสู่ผู้เรียน โรงเรียนวัดสัก (จันทร์ศิริจำเริญประชาสรรค์)

ผู้วิจัย          สุพรรณิการ์  พงศ์ผาสุก
ปีที่วิจัย       2561

บทคัดย่อ
 
         ในการวิจัยเรื่อง  การบริหารการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูสู่ผู้เรียน โรงเรียนวัดสัก (จันทร์ศิริจำเริญประชาสรรค์)  เป็นการศึกษาที่ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ซึ่งขั้นตอนแรกเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) และขั้นตอนสุดท้ายเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูสู่ผู้เรียน โรงเรียนวัดสัก (จันทร์ศิริจำเริญประชาสรรค์)  2) เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูสู่ผู้เรียน โรงเรียนวัดสัก (จันทร์ศิริจำเริญประชาสรรค์)  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 14 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 21 คน และกลุ่มตัวอย่าง ในการทำแบบทดสอบวัดความรู้ก่อนและหลังการดำเนินการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดสัก (จันทร์ศิริจำเริญประชาสรรค์) จำนวน 35 คน โดยใช้แบบเจาะจง Purposive sampling เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย  แบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่น 0.929 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ การแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t - test  และการวิเคราะห์เนื้อหาแล้วสรุปสังเคราะห์
           ผลการวิจัยพบว่า
        1.  สภาพการบริหารการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครู      สู่ผู้เรียน โรงเรียนวัดสัก (จันทร์ศิริจำเริญประชาสรรค์) มีการปฏิบัติตามหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาแยกเป็นประเด็น  พบว่า การวางแผนกลยุทธ์  มีการวิเคราะห์ภารกิจที่สถานศึกษาต้องปฏิบัติ  แล้วจัดเรียงลำดับความสำคัญ  มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาทั้งสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของสถานศึกษา  สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาสและอุปสรรค โดยนำนโยบาย  กฎหมาย  ความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษามาศึกษาวิเคราะห์  และมีการทบทวนภารกิจ  อำนาจหน้าที่  นำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ มีการกำหนดสภาพการณ์ที่คาดหวัง  กำหนดวิธีปฏิบัติและวิธีดำเนินการไว้อย่างชัดเจน  มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ  และแต่งตั้งคณะทำงาน  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน  มีการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตามกรอบระยะเวลาและงบประมาณที่ได้รับ  มีการทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติและรายงานผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  มีการติดตาม  และประเมินผล  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินกลยุทธ์ของสถานศึกษา  มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการกำกับ  ติดตาม  และประเมินผล  โดยใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นตามปฏิทินที่กำหนด  มีการร่วมวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของความสำเร็จและความล้มเหลวที่เกิดขึ้น
          2. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ พบว่า มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง การวางโครงสร้างการบริหาร กำหนดให้มีการวางแผนเชิง   กลยุทธ์สามารถให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ครูต้องมีความเป็นมืออาชีพมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้เรียน การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูสู่ผู้เรียน มี 5 ด้านได้แก่ การวางแผน  การบริหารเชิงกลยุทธ์  การมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ และการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
         3.  แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทาง   การเรียนของครูสู่ผู้เรียน โรงเรียนวัดสัก (จันทร์ศิริจำเริญประชาสรรค์) พบว่า การวางแผนกลยุทธ์  ต้องจัดเรียงลำดับความสำคัญ  ความจำเป็นเพื่อให้เกิดภาพรวมของการพัฒนาอย่างมีทิศทาง  ตามเป้าหมาย  ก่อนที่จะกำหนดกลยุทธ์  ผู้บริหารควรเป็นผู้นำ  เน้นย้ำถึงความสำคัญ  โดยการพูดคุยให้ครูได้ร่วมเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมในเชิงกลยุทธ์  นำปัญหาของสถานศึกษามาวิเคราะห์ร่วมกันกำหนดนโยบายหลักในการแก้ปัญหา  ผู้บริหารควรติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  และสม่ำเสมอ  และให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือกันในทุกๆ  ฝ่าย  ปรึกษาหารือกันให้มากขึ้น  เร็วขึ้น  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสำเร็จครบทุกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตามระยะเวลาที่กำหนด  ผู้บริหารสถานศึกษา ควรให้ความสำคัญในการนิเทศติดตาม  และประเมินกลยุทธ์เป็นระยะๆ  อย่างต่อเนื่องและจริงจัง  ควรแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการประเมิน  เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  ควรเน้นให้คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองเข้ามามีบทบาทในการควบคุม  และประเมินกลยุทธ์ของสถานศึกษาให้มากขึ้น  โดยดำเนินการนิเทศการทำงานของผู้บริหารสถานศึกษา และต้องนำกระบวนการทำงานเชิงระบบโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สร้างความตระหนักให้กับครูในการจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ มีการวัดผลประเมินผลให้กับนักเรียนรายบุคคล มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมให้การช่วยเหลือและหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน มีการวางแผน ประชุม แสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณะครู กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง  โรงเรียนควรจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล วิเคราะห์ผลสอบของนักเรียนเพื่อเปรียบเทียมวิเคราะห์ หาแนวทางปรับปรุงเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ให้ดียิ่งขึ้น  โดยมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ อีกทั้งควรนำกระบวนการวิจัยมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการระบบต่าง ๆ ในโรงเรียนควรกำหนดเป็นกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.11 KB